Các khoá học

Bất cứ hướng đi trong tương lai của bạn là gì, chúng tôi đều có các khoá học để giúp các bạn đạt được nó. Lựa chọn khóa Cao Đẳng Liên Thông, chương trình Anh Ngữ hoặc chương trình dự bị đại học UTS.

Anh Ngữ

Để được nhận vào học tại UTS, Sinh Viên Quốc Tế có thể cần phải hoàn thành một khóa học Anh ngữ. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị cho bạn học tập thành công tại các chương trình ở cấp bậc đại học, ở cả cấp độ cử nhân và thạc sỹ.

Tìm hiểu thêm thông tin

* Khóa học liên thông này sẽ liên thông lên các ngành học sau đây.